Header Ads

มนร.พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สสจ.นราฯลงนาม MOU

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และการจัดการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

วันที่ 16 เมษายน 2563  ณ ห้องประชุมสภาฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  โดยมีรองศาสตราจารย์   ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการสุขภาพ  MOU โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง COVID -19 และเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลทางวิชาการ รวมถึงองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ และสาธารณสุข อันประกอบด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทรัพยากรบุคคล เวชภัณฑ์ และอื่นๆที่จำเป็น ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯได้ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ โดยการเปิดโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง เข้ากักตัวตรวจสอบกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในระยะเวลา 14 วันอีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรักพลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ให้ความสำคัญและร่วมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019    COVID-19 อย่างเต็มที่โดยมีความยินดีที่จะเปิดโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระบุคนที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้ากักตัวตรวจสอบกรณีผู้ป่วยโรคCOVID-19 ในระยะเวลา 14 วัน และทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาจะเตรียมความเรียบร้อยของสถานที่ในการสนับสนุนและช่วยเหลือในครั้งนี้                                                                     

ข่าว.ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส
ขับเคลื่อนโดย Blogger.