Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ประชุม เพื่อสรุปแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการขาดแคลน อันอาจกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน  วันนี้ (27 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานชุดตรวจเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาการกำหนดรายการโภคภัณฑ์ ที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์พ.ศ 2497 โดยคณะทำงานฯ ได้จัดทำร่างบัญชีโภคภัณฑ์ท้ายประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ในเขตท้องที่จังหวัดนครสวรรค์ และที่ประชุม ได้มีการพิจารณา 2 หมวด   4 รายการโภคภัณฑ์  คือ  1 ) หมวดเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค มีรายการโภคภัณฑ์จำนวน 3 รายการ คือหน้ากากอนามัย   ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% ขึ้นไป 2) หมวด อาหาร มีรายการโภคภัณฑ์จำนวน 1 รายการคือไข่ไก่   ทั้งนี้ฝ่ายเลขาคณะทำงานฯ จะได้ดำเนินการสรุป และนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อออกประกาศฯ บังคับใช้ ในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการขาดแคลนโภคภัณฑ์อันกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.