Header Ads

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร รับรองความรู้ความสามารถให้แก่ช่างไฟฟ้า สู่มาตรฐานช่างไทยมีฝีมือวันที่ 21 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ในฐานะศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จำนวน 8 ราย


การประเมินความรู้ความสามารถ เป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2557 ในสาขาอาชีพที่อาจเกิดอันตรายต่อสาธารณะ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับการควบคุม ทดสอบ และประเมินความรู้ความสามารถ ให้สามารถปฏิบ้ติงานได้อย่างปลอดภัย ซึ่งในครั้งนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรในฐานะศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง ได้รับคำขอประเมินฯ จำนวน 8 คน เป็นแรงงานผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้รับเหมา ดำเนินการประเมินโดยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง จำนวน 6 คน และการสัมภาษณ์แบบออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน “ZOOM”จำนวน 2 คน ปรากฎว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งหมด จึงออกหนังสือรับรองฯ ให้ไว้ จำนวน 8 คน

ในการนี้ จากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันด้วยการตั้งจุดคัดกรอง ใช้แบบคัดกรองสำหรับผู้สงสัยติดเชื้อ การตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้น้ำยาทำความสะอาด ใช้ชุดฉากกันห้อง (PATITION) เพื่อจัดพื้นที่ให้มีระยะห่างระหว่างผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมินฯ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินฯ แบบออนไลน์ สำหรับผู้ที่ติดปัญหาการเดินทางมาเข้ารับการประเมินฯ.
สนใจสมัครเข้ารับการประเมินฯ    ติดต่อ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร โทรศัพท์ 077 553009 โทรสาร 077 553008!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 09886436594!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.