Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว ปฏิบัติการ 90 วัน" ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร"อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน " ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร การบริหารส่วนตำบลหัวดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลหัวดง อาสาพัฒนาชุมชน(อช.)ตำบลหัวดง คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ตามโครงการ ปฏิบัติการ Quick win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือน ปลูกพืชผักสวนครัว คนละ 5 ชนิด เพื่อไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน
       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยวโดย นางวรรณวี วรรณชาติ พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ จึงได้ดำเนินการขึ้นในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนของอำเภอเก้าเลี้ยว มีอาหารบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตและยังเป็นการสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนและระดับกลุ่มอาชีพ พร้อมกับจัดให้มีการแลกพันธ์พืชผักสวนครัวของผู้มาร่วมงานเพื่อนำไปปลูกที่บ้านของตัวเองด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการแก้ไขปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19)ตามแนวทางที่รัฐบาลขอให้ประชาชนอยู่บ้าน กักตัว หยุดเชื้อ เพื่อชาติ จึงนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาปฎิบัติเป็นพื้นฐาน สู่ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนให้พึ่งตัวเองได้ต่อไป  ณ บริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ.หัวดงเหนือ หมู่ที่ 1  ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


 !!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886435694!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.