Header Ads

นราธิวาส มอบถุงยังชีพ 4,720 ชุดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19วันที่ 23 เมษายน 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พ.ต.อ.ลุกมาน บาเกาะ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโคกเคียน ร.ท.ณัฐสิทธิ์ สุขรุ่ง ผู้บังคับการกองร้อยปืนเล็กที่ 1 นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
    ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรอันเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVD - 19) ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากแก่การควบคุมจึงได้มีแนวทางสั่งปิดสถานที่ต่างๆ และรณรงค์ให้ประชาชนอยู่กับบ้าน ห้ามเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ทำให้ประชาชนไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้
    ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด รับทราบข้อมูลปัญหาในท้องถิ่นได้รวดเร็ว นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้โดยด่วน ซึ่งโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) จัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีวิตประจำวัน ให้ประชาชนได้อยู่บ้าน ลดการออกมาข้างนอกเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVD - 19) ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากแก่การควบคุมได้อีกทางหนึ่งด้วย
    ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนในเขตตำบลโคกเคียนได้รับความเดือดร้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ได้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน ด้านการดำรงชีพผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้ประชาชนได้อยู่บ้าน ลดการออกมาข้างนอก ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVD - 19) ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างจนยากแก่การควบคุมโดยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD - 19) รวมทั้งสิ้น 4,720 ราย โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน ตั้งทีมงานรับลงทะเบียน จัดเก็บช้อมูลประชาชนที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหาส่วนตำบลโคกเคียน โดยเปิด
ช่องทางการลงทะเบียนหลายรูปแบบ เช่น ลงทะเบียนด้วยตนเอง และทางโทรศัพท์  และได้ประกาศรายชื่อผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตที่ได้รับผลกระทบต่อไป

                                   ///////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.