Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 นำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้ประชาชน โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563วันที่ 23 เมษายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 81 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

จากสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยในปัจจุบัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วง อันส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของประชาชนในทุกพื้นที่ ในการนี้ ผู้บัญชาการกองทัพบก จึงมีนโยบายดำเนินการโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เป็นการบรรเทาช่วยเหลือประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ นำรถบรรทุกน้ำ แจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง โดยได้เริ่มดำเนินการโครงการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ในพื้นที่ 14 จังหวัด 26 อำเภอ ปริมาณน้ำกว่า 3,194,000 ลิตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 13,454 ครัวเรือน

!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594 - 0619525644!!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.