Header Ads

หน่วยปฏิบัติงานในการป้องกันและระงับยับยั้ง โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปางขนุน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านปางขนุนตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัส-19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลบ้านปางขนุน ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี ผอ.เรืองยศ ศรีอุดม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ นางสาวสงกรานต์ คุ้มนุ่ม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ร่วมกล่าวรายงานว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขนุน ตั้งอยู่ในเขตปกครองของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลแม่เล่ย์ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านปางขนุน ประชากรทั้งสิ้น 4131 คน รับผิดชอบทั้งหมด 6 หมู่บ้าน บ้านปางขนุน บ้านปางสุด บ้าน 700 ไร่ บ้านใหม่ศรีนคร บ้านยอดห้วยแก้ว และบ้านฝาถัง โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่จำนวน 88 คน โดยมาตรการการป้องกัน COVID 19 ภายในชุมชน เพื่อลดความเสี่ยง ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยจะจัดยาให้ อสม. นำไปให้ผู้ป่วยถึงที่บ้าน และจัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้าให้กับทีมปฏิบัติการระดับหมู่บ้านที่ออกคัดกรองผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัด และเว้นระยะห่างทางสังคมแต่มีการให้ความรู้หรือมอบนโยบายมอบหมายงานผ่านช่องออนไลน์ ส่วนการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid 19 ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศออสเตรเลียจำนวน 1 คน ประเทศฮ่องกง จำนวน 1 คน และมาเลเซียจำนวน 1 คน อาการปัจจุบันทั้ง 3 ราย ปกติดี หลังจากนั้น นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะได้มอบนโยบาลและหน้ากาก Face Shields ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางขนุน อีกด้วย


!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594 - 0619525644!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.