Header Ads

กรุงเทพมหานคร-ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครและหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวทีการจัดการความรู้ และพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนเครือข่ายระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรีวันที่ ๑,๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร และนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมเวทีการจัดการความรู้ และ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนเครือข่ายระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้  
   * การลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้  มีผู้บริหาร ๑๗ องค์กรร่วมลงนามประกอบด้วย สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนัก ๓ (สสส.) เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ ภาคกลาง (ศวภ.กลาง) สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๑ แห่ง ในจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีสาระสำคัญในการร่วมกันสร้างกลไกและพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในจังหวัดลพบุรีอันนำไปสู่สุขภาวะชุมชนที่ดีขึ้น** ทั้งนี้ยังมีการบรรยายเรื่องแนวคิดการยกระดับชุมชนขับเคลื่อนเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย และมีการจัดเวทีเสวนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย ให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังพร้อมสามารถนำเสนอต่อเวทีเสนวาแบบมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วย ** ข้อมูล/ภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี,สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจังหวัดนนทบุรี/นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

////////////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.