Header Ads

ผู้ว่าฯนราธิวาส แถลงพบผู้ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวน 2 ราย หลังจากร่วมกิจกรรมทางศาสนาในประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมกำหนดมาตรการสร้างสุขอนามัยป้องกันโรค “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”


  วันนี้ (20 มี.ค. 63) เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์ EOC ห้องมะนารอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญช่วย หอมยามเย็น ปลัดจังหวัดนราธิวาส และนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1
  โดยจากข้อมูลจำนวนคนไทย 132 คน ที่เข้าร่วมงาน “Qudamak & Ulamak 2020” ในระหว่างวันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่มัสยิดศรีเปตาลิง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ข้อมูลเบื้องต้น มีประชาชนจังหวัดนราธิวาสติดตามตัวได้ 30 ราย และได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ จำนวน 25 ราย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2  ราย ดังนี้ รายที่ 1 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 55 ปี ขณะนี้อาการดีขึ้น ไม่มีไข้ เจ็บหน้าอกเวลาไอ รายที่ 2 ผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี ขณะนี้อาการทั่วไปปกติ ไม่มีไข้ ไม่ไอ รับประทานอาหารได้ตามปกติ
  ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดมาตรการสำคัญเป็นระยะการปฏิบัติการ เรื่อง การทำความสะอาด ระยะแรก เน้นการทำความสะอาดที่พักอาศัยของผู้ป่วย ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง มัสยิด วัด โดยให้ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อร่วมดำเนินการ ระยะที่ 2 ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทุกพื้นที่ โดยมีการออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนราธิวาส ที่ 1149/2560 เรื่อง สั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม ถึง 1 เมษายน  2563
  อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้ประชาชนป้องกันตนเองและคนใกล้ชิด ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” เพื่อลดความเสี่ยง ด้วยการล้างมือด้วยน้ำ สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย เลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนความหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า และขอให้“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ”
  หลังการแถลงข่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะ ได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนในประเด็นต่างๆ ซึ่งหากมีข้อสงสัยในแนวทางปฏิบัติ เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว หรือต้องการแจ้งข้อมูลผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด โทร 073 – 642657ข่าว/ แมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.