Header Ads

ร้อยเอ็ด.../พิธีขอมากรรมสูตรถอดสูตรถอนศาลเจ้าปู่กุดเป่ง(ศาลปู่ตา) และอัญเชิญจากศาลเก่าประทับชั่วคราวที่ศาลใน


         วันนี้ศุกร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ.ศาลปู่ตา(เจ้าปู่กุดเป่งศาลนอก)คณะกรรมการบริหารงานศาลเจ้าปู่กุดเป่ง ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพนทอง กำหนดจัดพิธีขอขมากรรมสูตรถอดสูตรถอนศาลเจ้าปู่กุดเป๋ง(ศาลปู่ตา)และ อัญเชิญเจ้าปู่กุดเป่งจากศาลเก่าประทับชั่วคราวที่ศาลใน โดยมีนายวัลลภ  จินดาเงิน นายอำเภอโพนทองเป็นประธานอัญเชิญ

         สูตรถอดสูตรถอน(สวดถอน) ความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวอิสาน คือ การถอดถอน แนวเข็ดของขวง ให้ยับย้ายออกไป  เช่นสวดถอนต้นไม้ฟ้าผ่าความเชื่อนี้  บูรณาการมาจากการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ท่านทำสังฆกรรมสวดถอนสมานสังวาสสีมา  หรือถอนเขตอุโบสถ โดยมีพระสงฆ์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไป  ส่วนการประกอบเครื่องบูชาต่างๆ ใส่หลักปักไว้สี่มุม(สี่แจ) นั้นก็เพื่อส่งบูชาท้าวมหาราชทั้งสี่ (จตุมมหาราช) เชื่อว่าเป็นเทวดาผู้รักษาประจำทิศทั้งสี่ พิธีสวดถอดถอนนี้และคาถาที่สวดถอนนั้นก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ โดยพระสงฆ์จะสวดขึ้นต้นด้วย คำว่า สุณาตุ เม ภัณเต สังโฆ สมุหคติ สมุหคตา เขตเต 

         วัตถุประสงค์ประกอบพีรีกรรมรื้อถอนศาลเจ้าปู่กุดเปง(ศาลปู่ตา)หลังเก่าและปรับปรุงอาคารสถานที่ศาลหลังใหมให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ควรค่าแก่การที่จะอัญเชิญเจ้าปู่กุดเป๋งไปประทับ ณ ศาลหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำเภอโพนทองสืบไป
สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.