Header Ads

ปราจีนบุรี-วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีจัดโครงการจัดทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ห้องอินทนิล วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี นางอุบล สารากิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการอบรม การป้องกันตนเองจากโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีมาบรรยายให้ความรู้ถึงโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันตนเอง นางอุบล สารากิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้มีการประกาศใช้และถือปฏิบัติ ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ เช่นการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายใน ภายนอกอาคารสำนักงาน เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ จัดให้มีแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อสำหรับทำความสะอาดล้างมือ ก่อนทำกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
 โดยหลังจากที่ได้อบรมเรื่องโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 แล้ว ได้จัดให้มีการอบรมจัดทำหน้ากากอนามัย สเปรย์และเจลล้างมือ ให้กับบุคลากรเพื่อที่จะออกไปให้ความรู้ในการทำหน้ากากอนามัย สเปรย์และเจลล้างมืออย่างถูกวิธีให้กับหน่วยงานภายนอกต่อไป@@@@ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.