Header Ads

ร้อยเอ็ด/....ตร.สภ.โพนทอง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมปชช.ป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล


ร้อยเอ็ด/....ตร.สภ.โพนทอง สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมปชช.ป้องกันอาชญากรรม ระดับตำบล
         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนทอง  พ.ต.อ.สมพาน  มุทาพร ผกก. พ.ต.ท.ทวีศักดิ์  บัวเทิง รองผกก.ป พ.ต.ท.วิเศษ  สังขพัฒน์  สวป.ร.ต.อ.สุรพล  บุตรพรหม รองสวป. สภ.โพนทอง  พร้อมด้วยสมาชิก อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชนจำนวน 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมให้ปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรม
         หลักการและเหตุผล   นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)และมีความสอดคล้องรองรับ กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
          พ.ต.อ.สมพาน  มุทาพร ผกก.สภ.โพนทอง ภ.จว.ร้อยเอ็ด.กล่าวถึงวัตถุประสงค์  1.เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล  2.สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน/องค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม  3.ส่งผลให้การปฎิบัติงานของสถานีตำรวจ สภ.โพนทอง  มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.