Header Ads

ร้อยเอ็ด./...กำหนดการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ...         จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ด้านบริการการแพทย์ทั่วไป บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา บริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ การรับบริจาคโลหิต รับบริจาคอวัยวะและดวงตา ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
         ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไป ในหมู่บ้าน ตำบลและอำเภอใกล้เคียง ไปรับบริการโดยไม่คิดมูลค่า ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ดังต่อไป.    เวลา ๐๘.๓๐ น. หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ รัฐวิสาหกิจ จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดงครั่งน้อยและประชาชนพร้อมกัน ณ สถานที่ออกหน่วย และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจของตัวเอง
         เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธีประธานในพิธี นายณรงค์ศักดิ์ สบาย นายอำเภอเกษตรวิสัย กล่าวต้อนรับ
-ประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-ประธานในพิธี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-ประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี (กรณีจัดกลางแจ้งต้องสวมหมวก ทำความเคารพวันทยาหัตถ์ตลอดจนจบเพลง)
-ประธานในพิธี พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา
-นายปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ
-ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
     
         ***หมายเหตุ ***
การแต่งกาย
ข้าราชการในพื้นที่ ข้าราชการชุดปกติขาว เจ้าหน้าที่เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สากลสุภาพ (ยกเว้นสีดำ) สุภาพสตรีใส่กระโปรง หรือชุดปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ : ชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน (เหลือง – ฟ้า)
ประชาชน : ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก(ถ้ามี)

ผู้ประสานงานหลักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด : นางสาวภัทรานิษฐ์ จันทร์คูเมือง โทร ๐๙๕ ๐๕๖ ๔๖๑๕
ผู้ประสานงานหลักสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย : นางปิยวดี ราชพลแสน โทร ๐๘๙ ๙๓๗ ๓๐๒๔
สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.