Header Ads

สงขลา ชาวบ้านอำเภอ สทิงพระรวมตัวแต่งชุดไทยหิ้วปินโต ทำบุญเมือง ในวันสงขลา พันกว่าปีวันนี้( 9 มีนาคม 2563 )  ที่วัดจะทิงพระ  อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา   นายนพพร   หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ   ร่วมกับประชาชนอำเภอสทิงพระรวมกันหิ้วปิ่นโตเข้ามาทำบุญในวัดจะทิงพระเพื่อทำบุญเมืองสทิงพระ ในงานวันสงขลาเพราะอำเภอสทิงพระเป็นเมืองเก่าสงขลาตั้ง แต่เดิมมาและวัดจะทิงพระครบรอบ 1,080 ปี  โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญกับวันสงขลา ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนทุกวันนี้เป็นเวลา 178 ปี ซึ่งเป็นวันที่ชาวสงขลาทุกคนต้องระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ แก่บ้านเมืองของตนเองและมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดและที่สำคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์และความผูกพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสันติสุข ตลอดจนการได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรักและหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์และร่วมกันภาคภูมิใจ
การจัดงานทั้งในด้านสถานที่การจัดงานและกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย การทำบุญบรรพชนคนสงขลา 16 อำเภอ, กิจกรรมหมู่บ้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตและแต่ละอำเภอ, ขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ 16 อำเภอ, กิจกรรมเวียนเทียนเจดีย์เขาตังกวน, งานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมือง, การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, การประกวดธิดาสงขลา, การแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดนิทรรศการผลงานคนสงขลาหาต้นฉบับ, การแสดงมหรสพพื้นบ้าน อาทิ หนังตะลุง มโนราห์และการจัดทำหนังสือที่ระลึก เป็นต้น นายนพพร   หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ   กล่าวว่า สำหรับของอำเภอสทิงพระในการจัดกิจกรรมเพื่อต้องการให้ข้าราชการและประชาชนในอำเภอสทิงพระได้หันกลับมาดูแลบ้านตนเองและให้ห่วงแหนบ้านเกิดเมืองนอนและ อย่าลืมบรรพชนคนรุ้นหลังที่เคยกอบกู้บ้านเมืองของเราเพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดและที่สำคัญการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชน เกิดความสมานฉันท์และความผูกพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะนำไปสู่ความสันติสุข ตลอดจนการได้ระลึกถึงบรรพชนที่ได้สร้างเมืองมา เกิดความสำนึกรักและหวงแหนในบ้านเกิดของตนเอง เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์และร่วมกันภาคภูมิใจ...


ภาพ/ข่าว/สมพร    สงขลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.