Header Ads

กรุงเทพมหานคร –สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่การเกษตรแบบครบวงจร แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ชุมชมหมู่ 6 ก้าวหน้า แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่การเกษตรของนายเดชา นุตาลัย สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ซึ่งทำการเกษตรแบบครบวงจร และน้อมนำปรัชญาเศราฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่การเกษตร* นายเดชา นุตาลัย กล่าวว่า ตนเองได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน วางระบบน้ำโดยขุดร่องน้ำรอบแปลงนาข้าว ตนเองมีรายได้รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายสามเดือน รายปี รายได้เกิดจากนาข้าว และเก็บผลผลิตมะม่วงที่ได้ปลูกไว้ระหว่างร่องน้ำกับคันนา มีการเลี้ยงปลาเบญจพันธุ์ ทำนาไม่ขายข้าวเปลือก แต่สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสารขาย ซึ่งจะได้ราคาดีกว่าขายข้าวเปลือกหลายเท่าตัว การใช้ชีวิตแบบพอเพียง ทำการเกษตรแบบพอเพียง ทำให้ความเป็นอยู่ไม่รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกสักเท่าไหร่

และตนเองได้จำคำพูดของท่านประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้พูดเอาไว้ว่า เกษตรกรเราต้องหาที่พิง เนื่องจากว่า ปัจจุบันเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือทำนาก็ทำนาอย่างเดียวไม่มีการปลูกพืชหรือทำการเกษตรกรรมอย่างอื่นไปด้วย เมื่อเซแล้วจึงไม่มีที่พิง จึงได้นำข้อคิดนี้มาปรับใช้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน และอยากให้เกษตรกรลองหันมาทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อสร้างอนาคตให้กับเกษตรกรไทยต่อไป
** นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพฯ กล่าวว่า สำนักงานฯ สนับสนุนให้เกษตรกรน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้ในการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน เพื่อสร้างรายได้ รายวัน รายเดือน รายปี นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยังยืนของครอบครัวต่อไป*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.