Header Ads

ร้อยเอ็ด ...เปิดสะพานข้ามลำน้ำชีระหว่างอำเภอเชียงขวัญ ไปอำเภอโพธิ์ชัย อำนวยประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

       

                เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 มีนาคม 2563 ดร.ฉลาด ขามช่วง  ประธานกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติสภาผู้แทนราษฎร เปิดสะพานข้ามลำน้ำชีระหว่างบ้านหนองแก่ง อำเภอเชียงขวัญ ไป บ้านคุยโพธิ์ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายตุลธร ขามช่วง สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพธิ์ชัย ผู้แทนนายอำเภอโพธิ์ชัย ผู้แทนนายอำเภอเชียงขวัญ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และชาวบ้ายคุยโพธิ์ บ้านหนองแก่ง เข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
            ดร.ฉลาด ขามช่วง  กล่าวว่า เนื่องจากสภาพพื้นที่บริเวณหมู่บ้านหนองแก่ง ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ และหมู่บ้านคุยโพธิ์ ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีแม่น้ำชีขวางกั้นเป็นแนวเขตของทั้งสองอำเภอ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดยปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก ทำนาปีและนาปรัง ราษฎรต้องใช้เส้นทางเดิมเรียบไปตามฝั่งน้ำชีและอ้อมเข้าตัวเมือง บางคนก็ใช้เรือพายข้ามไปมาเพื่อไปประกอบอาชีพ การสัญจรไปมา การขนส่งผลผลิตลำบากต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากไม่สะดวกทุกฤดูกาล คณะกรรมการหมู่บ้านได้มองเห็นความลำบากของราษฎรจึงนำปัญหา ไปรษณีย์แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด และนำไปทำโครงการต่อสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 ขอนแก่น พร้อมชี้แจงเหตุผลความเดือดร้อนให้ทราบ ให้เห็นว่าโครงการก่อสร้างสะพานสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้อย่างแท้จริง จึงงบประมาณการก่อสร้างสะพานขนาดกว้าง 9 เมตรยาว 110 เมตร พร้อมถนนเชิงลาด ไฟฟ้าส่องสว่าง โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน งบประมาณ 20 ล้าน 1 แสนบาท เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


            ดร.ฉลาด ขามช่วง  กล่าวอีกว่า ประโยชน์ที่ราษฎรได้รับจากสะพานแห่งนี้ ประกอบด้วยช่วยราษฎรในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลสองฝั่งลำน้ำชีสัญจรไปมาสะดวก  อำนวยประโยชน์ด้านการขนส่งผลผลิต การค้าการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจต่อชุมชน  การคมนาคมสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว ปลอดภั ยนำความเจริญพัฒนามาสู่ท้องถิ่น นำไปสู่การกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย และเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่อำนวยประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม ราษฎรได้รับการพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไป และขณะนี้ชาวบ้านสองฟากฝั่งลำน้ำชี ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ทำให้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก และสามารถใช้เป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่ง ที่ริมฝั่งลำน้ำชี//////
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.