Header Ads

"บิ๊กปอ"นั่งเกาอี้นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)อีกสมัยหลังชนะเลือกตั้ง      สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ท่ามกลางสมาชิกเกินกึ่งหนึ่ง หลังประชุมเสร็จสิ้นจัดให้มีการเลือกตั้งนายกคนใหม่และคณะกรรมการชุดใหม่  พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ
 
    เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ร้านอาหาร หางดงบุฟเฟ่ต์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่    สมาคมสื่อมวลชน เอเชียแห่ง(ประเทศไทย) ได้ดำเนินการจัดการประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2563 มี นายธนกฤต กลิ่นนาคหรือ"บิ๊กปอ" นายกสมาคมฯ พร้อมนายธีรศักดิ์ อาริยะอรชุน  เลขานุการฯและสมาชิกเกืนกึ่งหนึ่ง ร่วมประชุม
   การประชุมเป็นการแถลงผลดำเนินการ งบดุลบัญชีและผลงานที่สมาคมฯ ภายไต้การบริหารงานของนายธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมฯ และคณะกรรมบริหารปี 2561-2563 ในด้านสวัสดิการสมาชิกของสมาคมในด้านการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วย เสียชีวิต ทุนการศึกษาบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ ด้านสังคม การเผยแพร่ข่าวสารภาครัฐและเอกชน อื่นๆ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลงในเวลา 17.00น. ทางสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(แห่งประเทศไทย)ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯท่านใหม่พร้อมคณะกรรมการ ชุดบริหารปี 2563-2567 ตามระเบียบข้อบังคับสมาคม ในที่ประชุมมีการชื่อนายเกียรติศักดิ์ ช่อเจริญ ให้เป็นประธานการเลือกตั้ง มีนายวิชัย ทาเปรียวและนายสุพจน์ ดวงอยู่สาร เป็นกรรมการการเลือกตั้ง ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้ จากนั้น นายเกียรติศักดิ์ ประธานการเลือกตั้งได้แจ้งให้สมาชิกทราบถึงวิธีการการเลือกตั้ง ที่มาของผู้มีสิทธิ์ลงรับเลือกตั้ง 1.เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมที่มีคุณสมบัติ  หากไม่มีผู้สมัครให้สมาชิกดำเนินการเสนอชื่อโดยมีสมาชิกในที่ประชุมลงมติรับรองอย่างน้อย 5 ท่าน จากนั้นให้เข้าสู่ขบวนการการรับสมัคร ปรากฏว่ามีนายธนกฤต กลิ่น นาค ลงมัครเพียงผู้เดียวโดยไม่มีสมาชิกท่านอื่นสมัครเข้าแข่งขันจึงมีการขอมติที่ประชุมรับรองในที่ประชุมยกมือเป็นเอกฉันท์ให้นายธนกฤต เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนแห่งเอเชีย(ประเทศไทย)คนต่อไป
      นายธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนแห่งเอเชีย(ประเทศไทย)ปีบริหาร 2563-2567 กล่าวว่า ขอขอบพระคุณมวลสมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมให้กลับมาบริหารงานสมาคมฯ อีกครั้ง งานต่อจากนี้ไปที่เร่งด่วนดำเนินการคือด้านสวัสดิการแก่มวลสมาชิกในทุกๆด้าน การเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ข่าวสารทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน การพัฒนาสมาคมให้เจริญรุ่งเรือง
    ส่วนงานมอบรางวัลแก่ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงนักข่าว สื่อมวลชนทุกแขนงทางสมาคม ได้กำหนดวันเวลา ในการจัดงานไว้แล้ว คาดว่าน่าจะอยู่ราวปลายเดือนมิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้
       จากนั้น นายกสมาคมฯ ท่านใหม่ ได้ทำการแจกทุนการศึกษาแก่ บุตรธิดา ของสมาชิกสมาคมฯ ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์จำนวน 3 ทุน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่มวลสมาชิกสมาคมถือเป็นความห่วงใยที่สมาคมไม่ทอดทิ้งสมาชิกและครอบครัวของสมาคมภายใต้การบริหารงานของนายธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)ท่านใหม่)อีกด้วย.........จักรภัทร แสนภูธร รายงาน รมณ ภัทรทองศักดิ์ ถ่ายภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.