Header Ads

เกษตรอำเภอเขาสมิงจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ณ กลุ่มปุ๋ยหมักคุณภาพบ้านเมืองสงบ (ศพก.เครือข่าย)เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านมุมสงบ ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นายวันชัย เจริญใจ เกษตรอำเภอเขาสมิง กล่าวรายงานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ผลผลิตใหม่ (Field Day)ประจำปี 2563 โดยมีนายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง เป็นประธานเปิดงาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานของวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเขาสมิง เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรได้รู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่ในพื้นที่ตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และยังเป็นการให้บริการจากสถานีจากต่างๆ และหน่วยงานที่มาร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีบุคคลเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เกษตรกรในอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด และเกษตรกรจากพื้นที่ใกล้เคียงจำนวน 100 ราย
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และแบ่งกลุ่มสถานีถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็น 4 สถานี ได้แก่
สถานีที่ 1 การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพและกลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยและสถานีพัฒนาที่ดินตราด
สถานีที่ 2 การผสมปุ๋ยเคมีใช้เองและใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
สถานีที่ 3 การผลิตมังคุดคุณภาพจากสำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 จันทบุรี
สถานีที่ 4 การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรู พืชจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ ร้าน จันทบุรีคลังเกษตร(เครื่องจักรกลการเกษตร) ร้านศิริพรการเกษตร ร้านแสงรุ่งเรืองการเกษตร บริษัทพระรถการเกษตร บริษัทเขาเพชร บริษัทเทนซิโอมิเตอร์ ที่ได้ให้มาร่วมออกร้านและจัดแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้กับเกษตรกรภายในงาน

โดย นายพีระวัฒน์ วังรัตน์กุล นายอำเภอเขาสมิง กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าเกษตรเป็นกลไกสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และให้ความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรที่หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จะต้องร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จตามเป้าหมายเนื่องจากสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทางด้านปริมาณและคุณภาพในขณะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ยังมีการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรกรตลอดจนโอกาสเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากรและการตลาดได้น้อย อีกทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่น้องเกษตรกรยังทำการเกษตรในลักษณะต่างคนต่างทำขาดการร่วมขาดการรวมกลุ่มการผลิตจึงทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิตและสินค้าเกษตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกด้วยจากสภาพปัญหาดังกล่าวและรัฐบาลมีความตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญอยู่ จึงมีนโยบายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์ที่มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับสินค้า หลักในพื้นที่และเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โซนนิ่ง โดยมีองค์ประกอบของศูนย์ได้แก่เกษตรกรต้นแบบแปลงเรียนรู้ หลักสูตรการเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ สำหรับองค์ความรู้ที่มีอยู่ในศูนย์เรียนรู้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่หน่วยงานราชการส่งเสริมกับภูมิปัญญาของเกษตรกรและได้มีการประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจง หรือสภาพแวดล้อมของพื้นที่นั้นๆ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการผลิตของเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเกษตรกร จึงได้จัดให้มีการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ ในวันนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกรก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2563 ซึ่งหากสามารถทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง การพัฒนาศักยภาพของตนเองจากกระบวนการเรียนรู้จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและสิ่งสำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เพียงและองค์ความรู้ต่างๆให้เกษตรกรเข้าถึงและเกิดการประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เกษตรกรมีความแข็งมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้และเพื่อให้ศูนย์เรียนรู้เป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งพาและช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.