Header Ads

ส่งมอบงานอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์คนใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อคราวการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีมติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้ที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยได้มีการส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีอดีตรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน


!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525645!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.