Header Ads

****สภาเกษตรกร 8 ริ้ว จัดประชุมเพื่อทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี2563***       เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายวินัย ไชยมโน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิฯ พร้อมด้วย นายสมนึก พิมลศรี นายสุทัน สุนทรโชติ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตำบลหนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พ.ศ 2563 โดยมีนายธนพล สร้อยทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้นำชุมชนในตำบลเข้าร่วมในการจัดทำแผนครั้งนี้


       นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการจัดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเป็นการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลหมู่บ้าน และตัวแทนผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันเสนอปัญหา แนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับ     การพัฒนาภาคการเกษตร 6 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำ ปัญหาด้านหนี้สิน ปัญหาด้านที่ดินทำกิน ปัญหาด้านสวัสดิการเกษตร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตเกษตรกร ปัญหาทั้ง 6 ด้าน เมื่อได้มาทางสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราจะนำมากลั่นกรองเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆและจะนำแนวทางแก้ไขดังกล่าวจัดประชุมเพื่อประชาคมให้พื้นที่ตำบลได้ทราบอีกครั้งซึ่งปัญหาใดที่หน่วยงานภายในจังหวัดสามารถแก้ไขได้ก็จะยุติภายในจังหวัด แต่หากปัญหาใดไม่สามารถแก้ไขภายในจังหวัดได้ ทางสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายยื่นต่อสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

**ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะะเชิงเทรา,ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  อนันตพันธุ์ /นายชูศักดิ์ อัอยเฮิง รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.