Header Ads

**แผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี2563 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม ***       เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้เสน่ห์ นัยเนตร สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิฯ และนายไพรินทร์ นพกัณฑ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม พ.ศ 2563    

       **นายพงษ์เทพ รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่าการจัดแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นเป็นการระดมความคิดเห็นของเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบลหมู่บ้าน และตัวแทนผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันเสนอปัญหา แนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับ     การพัฒนาภาคการเกษตร 6 ด้าน ได้แก่ ปัญหาด้านแหล่งน้ำ ปัญหาด้านหนี้สิน ปัญหาด้านที่ดินทำกิน ปัญหาด้านสวัสดิการเกษตร และการไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตเกษตรกร ปัญหาทั้ง 6 ด้าน เมื่อได้มาทางสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราจะนำมากลั่นกรองเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ และจะนำแนวทางแก้ไขดังกล่าวจัดประชุมเพื่อประชาคมให้พื้นที่ตำบล ได้ทราบอีกครั้งซึ่งปัญหาใดที่หน่วยงานภายในจังหวัดสามารถแก้ไขได้ก็จะยุติภายในจังหวัด แต่หากปัญหาใดไม่สามารถแก้ไขภายในจังหวัดได้ ทางสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งไปยังสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายยื่นต่อสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป
   **ด้าน นายกิตติทัต  ธรรมโชติ หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นปัญหาของราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งประเด็นนี้ สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทราจะจัดทำแผนรายสินค้าของตำบลเขาหินซ้อน การจัดทำแผนรายสินค้าของตำบลนั้น ให้เกษตรกรในตำบลคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรของตำบลที่มีราคาตกต่ำ ร่วมกันเสนอแนวทางเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ เช่น ในตำบลเขาหินซ้อนมีเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังจำนวนมาก ก็เสนอให้แก้ไขปัญหาราคามันตกต่ำโดยการแปรรูปเป็นมันเส้นสะอาด เพื่อสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าภาคการเกษตรต่อไป...
**ข้อมูลภาพข่าว:สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะะเชิงเทรา,ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ  อนันตพันธุ์ /นายชูศักดิ์ อัอยเฮิง รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.