Header Ads

จ.อุทัยธานี วันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม)ประจำปี 2563 อำเภอลานสัก ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอลานสัก


เมื่อเวลา 9.00 น.ของวันที่ 4 มี.ค.63 โดยมีนายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก เป็นประธานในพิธีเปิดวันคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อม ผอ.ปราณีต ขาวอ่อน.สนง.ศาลอุทัยธานี ท่านวุฒิพงษ์ เถาวัฒนะ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอุทัยธานี พันตำรวจโท สมนึก นวลคำ รองผู้กำกับการสภ.ลานสัก นางสาวสุวัชรี ศรีกำพี้ ปลัดอาวุโส อำเภอลานสัก นายสุทิน ภู่เกตุ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอลานสัก นายอนุพันธ์ สารสุวรรณ์ กำนันตำบลระบำ นางเฉลียว วัฒนธรรม กำนันตำบลน้ำรอบ นายมนัส ชำนาญเกษรณ์ กำนันตำบลประดู่ยืน นายสมเชาว์ ชโลธร กำนันตำบลทุ่งนางาม นางภัทรานิษฐ์ รัตนมณีพันธ์ กำนันตำบลลานสัก พร้อมหัวหน้าส่วนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอลานสักได้เข้าร่วมงานคณะกรรมการหมู่บ้านของอำเภอลานสัก


กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่ ที่มีกลไกครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน รัฐบาลจึงมอบภารกิจสำคัญในการดูแลรักษาบ้านเมือง ทั้งการรักษาความมั่นคงภายในการอำนวยความเป็นธรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย การยกระดับคุณภาพชีวิตและความเหลื่อมล้ำในสังคมการวางแนวทางและมาตราการช่วยเหลือเกษตรกร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของรัฐบาล การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ซึ่งการจะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆให้ประสบความสำเร็จ วันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)ประจำปี 2563 เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งขอให้ประสบความสำเร็จ เปี่ยมด้วยสติปัญญา และเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนเพื่อร่วมพัฒนาหมู่บ้านสังคมและประเทศชาติให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป


ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการบรรยายบทบาทและความสำคัญของ"วันคณะกรรมการหมู่บ้าน"ให้ผู้ร่วมกิจกรรมชมนิทรรศกาลผลงานของวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม)และร่วมกิจกรรมอื่นๆที่อำเภอจัดขึ้นดังกล่าว//////////

ข่าวโดย....นายสำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว0613710441
                       
ขับเคลื่อนโดย Blogger.