Header Ads

" มุกดาหาร มีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าออกจุดผ่านแดนถาวรเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 63 "


      วันที่ 22 มีนาคม 2563 นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านลาวจังหวัดมุกดาหาร อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 มาตรา 35 ( 1 ) มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 14/2563 วันที่ 22 มีนาคม 2563 และมติคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านลาวจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 2/2563  วันที่ 22 มีนาคม 2563 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 มกราคม 2563  เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ จังหวัดมุกดาหาร จึงมีคำสั่งระงับจุดผ่านแดนถาวรท่าเทียบเรือ-ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหารทุกกรณี และระงับการเข้า-ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหา-สะหวันนะเขต) ยกเว้น การนำเข้า ส่งออกสินค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถส่งสินค้าและคนประจำรถ รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

       ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัด จัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรค ระดับอำเภอ และหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งเดินทางออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนา จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลทุกราย แยกตัวสังเกตอาการไข้ และอาการทางเดินหายใจทุกวัน และหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่น ในที่พักอาศัย จนครบ 14 วัน นับจากวันเดินทางถึงที่พัก โดยให้ปฏิบัติตนดังนี้ ไม่รับประทานอาหาร และใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น  ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดตัว หมอน ผ้าห่ม แก้วน้ำ ช้อน ส้อม ให้ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ 70% ลูบมือจนแห้ง หลีกเลี่ยงการพูดคุย ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง หากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

สมจิตร ศิริภูธร มุกดาหาร...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.