Header Ads

สุไหงปาดีสกัดเข้มโควิค 19 ทุกด่านเข้า~ออกอำเภอสุไหงปาดี


                                   
 
 วันที่30มี.ค.63 นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดีได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 4 ฝ่าย ที่ประกอบด้วยทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าทีสาธารณสุข ที่ด่านจุดตรวจสกัด 4 แยกบ้านเจาะวา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อติดตามการตรวจคัดกรองบุคคลที่สัญจรเข้ามาผ่านถนนสายหลัก ที่มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอสุไหงปาดื ภายหลังการประกาศให้อำเภอสุไหงปาดีเป็นพื้นที่เสี่ยงการติดต่อเชื้อโรคโควิด - 19 ทั้งพื้นที่ และได้มีคำสั่งห้ามประชาชนเดินทาง เข้า - ออก ข้ามเขตพื้นที่อันเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด -19 เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะเพื่อการกู้ชีพกู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล และยานพาหนะของทางราชการ รวมถึงห้ามผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือโรคระบาด เดินทาง เข้า- ออกจากหมู่บ้านเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านตรวจเท่านั้น


ส่วนทางด้านนายธนาธิป พรหมชื่น ผู้พันกองกำลังอาสารักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลสุไหงปาดีพร้อมกำลังพลได้นำน้ำดืมสะอาดและถุงมือยางมามอบให้เจ้าหน้าที ทีปฏิบัติภารกิจประจำด่านเพือเป็นขัวญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าทีอีกด้วย
นายอำเภอสุไหงปาดีกล่าวว่าหลังจากการประกาศให้อำเภอสุไหงปาดีเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคและห้ามประชาชนเข้า- ออกข้ามเขตพื้นที่ ตนและทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจเข้มทุกด่านตรวจ เน้นเจ้าหน้าทีประจำด่านตรวจ ให้คุมเข้มห้ามบุคคลทีไม่ใส่หน้ากากอนามัยและบุคคลทีไม่มีหนังสือรับรองจาก จนท.อำเภอทีตัวเองอาสัยอยู่ เข้ามาพื้นทีอำเภอสุไหงปาดีอย่างเด็ดขาด


                                                   /////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.