Header Ads

พังงา-รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เกาะยาว ให้สลามพี่น้องมุสลิมแบบไม่สัมผัสมือกันต้านโควิด-19


    นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางตรวจราชการในพื้นที่ อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางกัณตวรรณ ตันเถียร สส.พังงา ส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และชุมชนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ได้ทักทายประชาชนชาวและพี่น้องชาวมุสลิม ด้วยการยกมือไหว้และยกมือให้สลามแบบไม่สัมผัสมือกันเพื่อป้องกันโควิด-19   สำหรับการเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเกาะยาว จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2523 โดยได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลา 40 ปีแล้ว ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก 1,198 คน ทรัพย์สิน 59 ล้านบาท หนี้สิน 39 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 15 ล้านบาท ทุนสำรอง 3.7 ล้านบาท ทุนดำเนินการทั้งสิ้น 19 ล้านบาท กำไรสุทธิประจำปี 1.2 ล้านบาท และได้ทำการช่วยเหลือจัดหาเงินทุนให้แก่สมาชิกเพื่อนำมาประกอบอาชีพ พร้อมทั้งจัดหาสินค้าต่างๆมาจำหน่ายภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มสมาชิกและประธานสหกรณ์
       ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพังงา มีจำนวน 35 แห่ง สมาชิก 43937 คน มาใช้บริการกับสหกรณ์ จำนวน 21390 คน ในภาพรวมถือว่ามีความเข้มแข็งในระดับที่สามารถยกระดับพัฒนาได้ บรรดาผู้นำสหกรณ์และสมาชิกมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในแนวทางของสหกรณ์ จังหวัดพังงาได้วางแนวทางสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสหกรณ์ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์ โดยเน้นให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ คือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากบรรดาสมาชิกและสังคม
       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว การพัฒนาสหกรณ์ต้องอาศัยความเข้มแข็งทั้งผู้นำสหกรณ์และสมาชิก อีกทั้งปัจจัยภายนอกในการส่งเสริมและสนับสนุนกัน พร้อมกับให้นำแนวทางศาสตร์พระราชา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ไปปรับใช้ ยกระดับให้กว้างขึ้น เพื่อประโยชน์สุงสุดของการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมที่จะส่งเสริมการรวมตัวของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ์ในทุกด้าน ภายใต้กฎหมายและศีลธรรมอันดี พร้อมยังรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปแก้ไขจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ OGANIG THAILAND ให้กับเกษตรกร 5 ราย มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่มอาชีพต่างๆ
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530....
ขับเคลื่อนโดย Blogger.