Header Ads

ข่าวตราด / เวทีสรุปและถอดบทเรียน มหกรรม “ชุดความรู้” ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.จังหวัดตราด ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563ที่โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพศูนย์เรียนรู้สุขภาวะหน่วยจัดการจังหวัดตราด เวทีสรุปและถอดบทเรียน มหกรรม “ชุดความรู้” ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.จังหวัดตราด ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่  7-8  มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั้ง 20 แห่ง และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 20 แห่ง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการดำเนินงานขยายชุดความรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่และชุดความรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยชุมชนเพื่อชุมชน นำเสนอผลลัพธ์สำคัญจากการดำเนินงานของพื้นที่ และแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานโดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก โรงเรียน 20 แห่ง  ๆ ละ 3 คน รวม 60 คน และผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก อปท. 20 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวม 60 คน โดยทีมวิทยากรชุดความรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ เครือข่ายครู มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มี 4 ท่าน ได้แก่ 1. นางสุวิมล  จันทร์เปรมปรุง  2. นางอนงค์ พัวตระกูล  3.นางสาวเบญจณี  บินซัน   และ 4. นางสาวกนกวรรณ  ชมเชย ทีมวิทยากรชุดความรู้การจัดการความปลอดภัยทางถนนฯ  มี 2 ท่าน 1.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา เสถียรนาม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  รัตนสุธีรกุล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนรู้ผลลัพธ์การดำเนินงานจาก 10 พื้นที่ดีเด่น มีการเสวานา “การขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ การนำใช้ ปัญหาและอุปสรรค” มีการแบ่งห้องย่อย จำนวน 2 ห้องย่อย “นำเสนอผลลัพธ์สำคัญจากการดำเนินงานของพื้นที่” และแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงาน
มีการ “Walk Rally”  เยี่ยมชมนิทรรศการ จำนวน 10 บูธ จาก 2 ชุดความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ล้วงลึกบทเรียนการดำเนินงาน และมีพิธีมอบโล่รางวัลพื้นที่ดีเด่น/มอบเกียรติบัตรพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
โดยได้วิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยากรเครือข่ายครู มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ผลการดำเนินงาน
-คนที่เลิกสูบบุหรี่ได้โดยไม่สูบบุหรี่ติดต่อกัน 6 เดือนขึ้นไป จำนวน 50 คน เป็นนักเรียน 22 คน บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน จำนวน 28 คน
-จุดเสี่ยงได้ถูกแก้ไข จำนวน 41 แห่ง และอุบัติเหตุลดลง
ความก้าวหน้าการดำเนินงานขยายผลชุดความรู้ “จุดเสี่ยงในชุมชน” ตามบันไดผลลัพธ์ของกลไกจุดจัดการ(Node) นำร่องเชิงพื้นที่ 4 แห่ง (จังหวัดตราด ศรีสะเกษ กระบี่และพระนครศรีอยุธยา)
ความก้าวหน้าการดำเนินงานขยายผลชุดความรู้ “โรงเรียนปลอดบุหรี่” ตามบันไดผลลัพธ์ของกลไกจุดจัดการ(Node)นำร่องเชิงพื้นที่ 5 แห่ง      (จังหวัดตราด มหาสารคาม ศรีสะเกษ กระบี่และพระนครศรีอยุธยา)
สำหรับผู้ที่ได้รับโล่รางวัล อปท.ดีเด่น การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน
1. รางวัล “ชนะเลิศ” การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนดีเด่น
เทศบาลเมืองตราด โดย ชุมชนรักษ์คลองบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2. รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1” การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมิง โดย บ้านวังตัก ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
3. รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2” การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนดีเด่น เทศบาลตำบลคลองใหญ่ โดย ชุมชนคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
4. รางวัล “ชมเชย 1” การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนดีเด่นองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ โดย บ้านกลาง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
5. รางวัล “ชมเชย 2” การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนดีเด่น องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ โดย บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
และโล่รางวัลโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น จำนวน 5 รางวัล
1. รางวัล “ชนะเลิศ” การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่น โรงเรียนวัดสะพานหิน
2. รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 1 ” การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่นโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
3. รางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2 ” การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา
4. รางวัล “ชมเชย 1 ” การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่นโรงเรียนวัดฆ้อ
5. รางวัล “ชมเชย 2 ” การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ดีเด่นโรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.