Header Ads

ร้อยเอ็ด/... คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานที่โพนทองร้อยเอ็ด/...
คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานที่โพนทอง
         วันนี้ 3 มี.ค.2563 เวลา 09.30 น.คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎร  เดินทางมาลงพื้นที่อำเภอโพนทองภาคเช้า  อำเภอเสลภูมิภาคบ่าย  โดยการนำของนาย สุทา   ประทีป ณ ถลาง  รองประธานคณะกรรมาธิการ และ นาย นิรันดร์   นาเมืองรักษ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ  นาย ประเดิมชัย   บุญช่วยเหลือ  เลขานุการคณะกรรมาธิกา พร้อมคณะ
          อำเภอโพนทอง  เรื่อง การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านแวงเหนือ ม.1 กรณี ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ตำบลแวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในฐานะประธานโครงการมีพฤติกรรมเอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้าง และปลอมแปลงเอกสารในโครงการขุดลอกห้วยนาเหนือ ม.1 ต.แวง อำเภอโพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
          นายนิรันดร์  นาเมืองรักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ  ทำหน้าที่ประธานฯวันนี้ พูดถึง หน้าที่และอำนาจ  พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง ศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น และศึกษาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับกลไก กระบวนการและมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ .


สุเทพ  ลอยแก้ว/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.