Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ในพื้นที่แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร


   
วันที่ 31 มกราคม 2563 ที่กลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร  นางเศรษฐมณี  ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการจัดทำแผนธุรกิจของกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ในพื้นที่แขวงเป้าหมายในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล (แขวง) ปีงบประมาณ 25563 โดยมีนายบัญชา พุดชั่ง ประธานกลุ่ม และสมาชิกเป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ 
* การลงพื้นที่ครั้งนี้  เพื่อจัดเก็บข้อมูลในการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม และส่งเสริมกลุ่มองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตร พร้อมการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร ในพื้นที่แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา ให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกันในพื้นที่  สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของตนเองอย่างครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำด้านการผลิต กลางน้ำด้านการแปรรูป และปลายน้ำด้านการตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิต และมีการวางแผนการผลิตที่สอดรับกับความต้องการของตลาด และลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้สอดคล้องกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
** นางเศรษฐมณี  ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่าได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานองค์กรเกษตรกรรายสินค้าเกษตรของแขวงเป้าหมาย ตามความต้องการของเกษตรกร ชึ่งเกษตรกรพื้นที่แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา เกษตรกรรวมกลุ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ด เพื่อจำหน่ายก้อนเห็ด และเก็บดอกเห็ดจำหน่าย  โดยลูกค้าจะโทรมาสั่งจองก้อนเชื้อเห็ดกันเป็นประจำ สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดทำแผนธุรกิจและขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรเป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนงานร่วมกันในรูปแบบองค์กร มีการแบ่งหน้าที่กันทำงาน และแผนงานที่ชัดเจน ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ที่ละขั้นตอน ก้าวทีละก้าว ไม่ก้าวกระโดด ก้าวอย่างมั่นคง และนำไปสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืนของกลุ่มต่อไป

----สัมภาษณ์นายบัญชา พุดชั่ง ประธานกลุ่มเพาะเห็ดถุงเพื่อเศรษฐกิจชุมชน---
สนใจก้อนเชื้อเห็ด โทร 081-4288893 
*** ข้อมูลภาพข่าว: สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

///////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.