Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี63

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี63 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)"ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล(Video Confernce System)
  
วันนี้(13 มค 63 ) เวลา10.30น.นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุม ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ปี2563 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯ สยามมมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)"ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุม301ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

โดยมีวัตถุประสงต์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยที่เรียนดีประพฤติดีมีคุณธรรม 1.โดยมีการพระราชทานทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้กับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมปีที่3ให้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลา:ยสายสามัญสายอาชีพและศึกษาต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศสาขาทุนเป็นกรณีๆตามที่คณะกรรมการ ม.ท.ศ.จะเห็นสมควร
2.เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้องดีงามต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ
3.บ่มเพาะวินัยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง
4.มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มเเข็งแก่เด็กและเยาวชนไทยผู้ได้รับทุนพระราชทานเป็นนักเรียนทุน
ในพระองค์ฯสามารถเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพนำความรู้กลับไปใช้พัฒนาท้องถิ่นชุมชนมีอาชีพมั่นคงเป็นพลเมืองที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.