Header Ads

ชุมพร - เปิดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อ 12 ม.ค.63  เวลา 06.00 น. ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร/ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน
เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวชุมพร 5000 กว่าคน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผวจ.ชุมพร/ผอ.รมน.จังหวัด ช.พ.  กล่าวว่า กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดินเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดี มีฐานะยากจน จากท้องถิ่นทั่วประเทศ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อไป
  สำหรับการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 14 กิโลเมตร และวิ่งฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่ง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมรวม 5,000 กว่าคน ตามเส้นทางเลียบคลองภายในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่
ตามพระราชดำริ  อันเป็นโครงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยให้พี่น้องชาวชุมพร

ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.