Header Ads

พะเยา...มหาวิทยาลัยพะเยา นำร่องเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกในล้านนาตะวันออกพร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งาน                 วันที่ 23 มกราคม 2563  มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย  ทำพิธีเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าแห่งแรกของภูมิภาคล้านนาตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และประชาสัมพันธ์โครงการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยาส่งเสริมการนำร่องการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจังหวัดพะเยา และพื้นที่ภูมิภาคล้านนาตะวันออก และเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตในเขตพื้นที่ล้านนาตะวันออก   โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีรองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ   เลขาธิการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ  ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

               พร้อมกันนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะฯ ได้เยี่ยมชมสถานีฯ และชมการสาธิตการสาธิตการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งระบบ AC และ DC รวมถึงสาธิตเครื่องมือทดสอบต่างๆ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

               รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า “การเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้ามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันนี้นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญ ที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นทั้งภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ที่จะปรับมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดพะเยา และจังหวัดในภูมิภาคล้านนาตะวันออก ซึ่งถือว่าเป็นโครงการนำร่องให้แก่สังคมโดยรวม ขอบคุณสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า ขอบคุณบริษัทเดลต้า อีเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน และ บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด ที่ช่วยกันทำให้สถานีอัดประจุ    มีความเป็นมาตรฐานสากล ขอบคุณบริษัท แองเจิลเวย์ จำกัด ที่สนับสนุนรถยนต์ต้นแบบในการทดสอบและขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยดีตลอดมา”   ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา เน้นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการนี้ถือว่า เป็นการพัฒนาจากการใช้พลังงานทดแทนจากรถยนต์ที่ใช้แก๊ส  และต่อเนื่องมาถึงโครงการนี้ เป็นการใช้พลังงานไฟฟ้า  ในอนาคตอันใกล้  ในมหาวิทยาลัยพะเยา ก็จะมีการขนส่งที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย

              ด้าน รศ.ดร.ณัฐพงศ์   ดำรงวิริยะนุภาพ  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  กล่าวว่า ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นเทรนด์ใหม่ในอนาคต  ที่จะมาแทนรถที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หรือ น้ำมัน วันนี้ถือเป็นก้าวแรกในการพัฒนาองค์ความรู้สมัยใหม่ เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า  ซึ่งพลังงานไฟฟ้าถือเป็นพลังงานหมุนเวียนใช้ไม่หมด ในอนาคตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.พะเยา ก็จะทำการวิจัย ส่งเสริม สร้างองค์ความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ ม.พะเยา  ถือเป็นสถานีแรก และสถานีเดียวในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  ล้านนาตะวันออก  เรามีทีมงานในการพัฒนาเทคโนโลยี เกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมที่จะสนับสนุนองค์ความรู้ ในการรองรับการใช้รถไฟฟ้าในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้
           สำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา  ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน ดำเนินการโดย สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ในการสนับสนุนการลงทุนสำหรับการจัดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสาธารณะ ในการติดตั้ง ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ในเขตพื้นที่ภูมิภาคล้านนาตะวันออก และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคล้านนาตะวันออก   ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่   อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นด้วย..


.
ภาพ/ข่าว  พรรณณีย์  มูลเทศ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.