Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ทหารช่างส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยภัยแล้งเจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานปล่อยแถว กำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่สนามบินค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่
       
     
วันที่ 22 ม.ค.63 ที่บริเวณสนามบินค่ายบุรฉัตร  อ. เมือง จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์  เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่   หลังจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบกรอบโครงสร้างศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการน้ำแห่งชาติ ( กนช. ) ได้บูรณาการแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้กองทัพบก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในระดับรุนแรงในพื้นที่ 43 จังหวัด    กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 กองทัพภาคที่ 3 กองทัพภาคที่ 4  และกรมการทหารช่าง รับผิดชอบดำเนินการขุดเจาะน้ำบาดาล จำนวน 209 แห่ง ในพื้นที่  7 จังหวัด บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ  ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ลพบุรี ชัยภูมิ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ส่วนของกรมการทหารช่าง รับผิดชอบดำเนินการจำนวน 46 แห่ง ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ที่ อ.วังทอง อ.ท่าโบสถ์ จ.นครสวรรค์ ที่ อ.ตากฟ้า และ จ.ชัยภูมิที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ และ อ.แก้งคร้อ
             


พลโทอนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เปิดเผยว่า  กำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ ที่ออกไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือประชาชนที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง  ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของกรมการทหารช่าง ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยภัยพิบัติ ซึ่งหวังว่ากำลังพลที่จะไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ จะได้แสดงออกถึงความสามัคคีในการช่วยเหลือและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชน
               
จากนั้นเจ้ากรมการทหารช่าง  ได้ให้โอวาทกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่  พร้อมเดินตรวจเยี่ยม หน่วยกำลังพลที่ออกปฏิบัติงานโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีรถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล รถติดตั้งปั๊มน้ำ แผงโซล่าเซลล์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำ พร้อมทั้งติดตั้งหอถังสูง เพื่อให้สามารถเก็บน้ำและแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้าน หรืออาจจะจ่ายน้ำให้กับหมู่บ้านใกล้เคียงได้อีกด้วย  คาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้  ประมาณ 50,000 ครัวเรือน ประชากรกว่า 147,000 คน
                                     
////////////////////////////////////////
ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.