Header Ads

นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ส่งเสริมการแปรรูปมะม่วงแช่อิ่ม สร้างรายได้ให้ครอบครัววันที่ 27 มกราคม 2563 ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (นางศรียงค์ วิมลสรกิจ) เลขที่ 9/5 หมู่ที่ 1 ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ อาจหยุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การแปรรูป “มะม่วงแช่อิ่ม” เพื่อสร้างรายได้จากผลไม้ล้นตลาดในช่วงฤดูกาลผลิต ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่มีอยู่ในชุมชนในการสร้างรายได้ ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร สร้างเครือข่ายชุมชนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ยั่งยืนรวมถึงต่อยอดการแปรรูปได้อย่างครบวงจร และเกษตรกรมีความคาดหวังที่จะพัฒนาสูมาตรฐานต่อผู้บริโภคต่อไป ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จะบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวในการพัฒนาด้านการแปรรูปของเกษตรกร คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อยืดอายุมะม่วงแช่อิ่มสู่มาตรฐานผู้บริโภค

* ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
/////////////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.