Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครร่วมกับโรงเรียนขุมทอง (ประชาอุทิศ) ขับเคลื่อนยุวเกษตรกรภายใต้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้



วันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ โรงเรียนขุมทอง (ประชาอุทิศ)  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขับเคลื่อนยุวเกษตรกร ภายใต้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ร่วมกับโรงเรียนขุมทอง (ประชาอุทิศ) โดยมีนายชูชาติ โกทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง ,เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการขับเคลื่อนยุวเกษตรกร พร้อมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย





* นายชูชาติ โกทัน สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง กล่าวว่าการขับเคลื่อนยุวเกษตรกร ภายใต้กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญ มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม และติดอาวุธทางปัญญาโดยการส่งเสริมความรู้ให้ยุวเกษตรกร เด็ก และเยาวชนร่วมกันเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามความสนใจจากการปฏิบัติจริง (Learning by doing) มีการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เด็กและเยาวชนในภาคเกษตรให้มีความสามารถ และมีความพร้อมในการสืบทอดอาชีพการเกษตร และส่งเสริม เชิดชู ปราชญ์ด้านการเกษตรได้ถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ เป็นพลังในการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยสืบไป





** ด้านนางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เห็นชอบให้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก ให้เยาวชน มีความรัก สนใจ ในอาชีพเกษตรกรรม สนุกกับการเรียนรู้ ตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในวันนี้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติเรื่องการปรับปรุงดิน ให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นหลักเบื้องต้น ในการทำการเกษตร และในอนาคตเด็กๆจะเป็นผู้สืบทอดอาชีพการเกษตรให้คงอยู่ต่อไป 








*** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล  ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.