Header Ads

นนทบุรี-สภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี หารือแนวทางแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวในจังหวัดนนทบุรีวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ที่กลุ่มไร่นาสวนผสมตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นางอุษา ภู่กลิ่น หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ,นายมนตรี ศรีสม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวของกลุ่มไร่นาสวนผสมตำบลทวีวัฒนา โดยพบชาวนาประสบปัญหาการผลิตข้าวตั้งแต่ขั้นการเตรียมดินในการปลูก การเก็บเกี่ยวและจำหน่ายให้โรงสี อาทิเช่น การขาดแคลนแรงงานในการเตรียมดินเพื่อหว่านข้าว เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุเยอะ ขาดการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยการจ้างแรงงานในชุมชนซึ่งมีจำนวนน้อย ,การขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีในการปลูก ,ร้านขายเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายราคาสูงและขาดความน่าเชื่อถือในการที่เกษตรกรจะได้รับเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีสิ่งเจือป่น/เปอร์เซ็นต์การงอก , เกษตรกรส่วนใหญ่เช่าที่นาในการทำนา และมีค่าเช่าสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด , เกษตรกรขาดแคลนน้ำในการทำนาและพบว่าในช่วงฤดูแล้งน้ำจะเค็ม, น้ำเน่าเสียจากหมู่บ้านจัดสรร และปัญหาที่สำคัญ คือ ราคาข้าวตกต่ำ โดยเกษตรกรเสนอแนวทางการแก้ไข คือ เกษตรกรมีความต้องการที่จะใช้นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการผลิตข้าว เช่น การใช้เครื่องพ่นสารชีวภัณฑ์ในนาข้าวแบบนั่งขับ , การใช้โดนในการพ่นสารเคมี/ชีวภัณฑ์/ใส่ปุ๋ย , เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกระดับเกษตรกร ซึ่งสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี จะบูรณาการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรต่อไป  
* ข่าวโดย: สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.