Header Ads

ฉะเชิงเทรา - สภาเกษตรกร8ริ้วจับมือ อบจ.ฉะเชิงเทรา สร้างอาชีพ สร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา


   
                                         
*วันนี้ 28 ม.ค 63 ณ  ห้องอาคารประชาคม วัดสมานรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา สภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายจักร์กฤษณ์ นนท์จีรพัส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา และเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ จำนวน 200 คน เข้าร่วม                                                     
**นายพงษ์เทพ  รัตนา ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  โครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1.เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และพัฒนาอาชีพการปลูกไผ่อย่างครบวงจร  2 . เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการแปรรูปไม้ไผ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 3.เพื่อต้องการให้เกษตรกรได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาอาชีพ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
** ข้อมูลภาพข่าว : ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ อนันตพันธุ์ / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

/////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.