Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ราชบุรี จัดเสวนาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.(เสวนา 4 ภูมิภาค)เมื่อช่วงเช้า วันที่ 31 ม.ค.62 ที่ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.ราชบุรี ดร.ดวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.(เสวนา 4 ภูมิภาค)  โดยมี นายเฉลา พวงมาลัย โฆษกคณะกรรมาธิการการศึกษา ในนามของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการเสวนาดังกล่าว

ทั้งนี้การจัดเสวนาโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.(เสวนา 4 ภูมิภาค) ในวันนี้สืบเนื่องจากด้วยคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภามีมติจัดเสวนาเพื่อวัตถุประสงค์ สร้างแนวคิดปลุกจิตสำนึกและวัฒนธรรมในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ร่วมกันเป็นระบบ และมีกระบวนการตามยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ เพื่อระดมความคิดเห็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการรวบรวมประเด็นสาระสำคัญเพื่อจัดทำเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และเพื่อเป็นเวทีให้ผู้เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาร่วมสะท้อนปัญหาอุปสรรครวมทั้งความคาดหวังในอนาคตต่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาของไทยทั้งระบบ อีกทั้งนำความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาประมวลและสรุปผลเป็นแนวทางในการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เพื่อให้การปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและเกิดความยั่งยืนต่อไป

โดยการจัดเสวนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คนประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการศึกวุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาเอกชน คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา คณะทำงานจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน หน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่กลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มอาชีวศึกษากลุ่มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)กลุ่มการจัดการศึกษาเอกชนและการศึกษาพระปริยัติธรรม//////////////////////////////////////////////////////////

ข่าวโดย...สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.