Header Ads

"สำนักงานชลประทานที่ 4เปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้งปี 2562/63 พร้อมปล่อยคาราวานเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชน.."               เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4และคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมVDO Conference สถานการณ์น้ำณ ห้องประชุมนาคี สำนักงานชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับโครงการชลประทานในพื้นที่ จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร และรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ โดย นายไชยวัฒน์ กำทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา ซึ่งปัจจุบันในหลายพื้นที่ของประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก และจังหวัดกำแพงเพชร เกิดภาวะวิกฤตน้ำน้อย เสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สำนักงานชลประทานที่ 4 จึงกำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2562/63 ซึ่งเป็นศูนย์เฝ้าระวัง ติดตาม ประเมินวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และสั่งการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านเครื่องจักรกล  เครื่องมือ ยานพาหนะ และอื่นๆ เพื่อเป็นการบรรเทา ความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ซึ่งศูนย์ฯ นี้ ปฏิบัติงานสอดคล้องกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2562/63 กรมชลประทาน ตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และในเวลา 11.00 น. นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้งปี 2562/63 สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน โดยมีนายบุญธรรม  ปานเปี่ยมโภช ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา     กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้งปี 2562/63ทั้งนี้การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพื่อเป็นศูนย์ฯ สำหรับประสานงานกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/63 กรมชลประทานที่จะถ่ายทอดคำสั่ง นโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างรวดเร็ว ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการย่อย เฉพาะกิจด้านเครื่องจักรกล ยานพาหนะ แก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง 7 ศูนย์ ได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดแพร่ โดยศูนย์ปฏิบัติการย่อย จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะเดินทางไปถึงยังจุดหมายที่ได้รับมอบ หรือได้รับการร้องขอเพื่อการสำรวจพื้นที่รายงานไปยังศูนย์ฯ และทำการส่งเครื่องจักรกล เครื่องมือเข้าไปติดตั้งเริ่มทำการสูบน้ำ หรือปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น ขุดร่องชักน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำบรรทุกน้ำแจกจ่าย เพื่อช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ภายใน 24 ชั่วโมงอีกทั้งเป็นศูนย์ฯรับคำร้องขอ จากหน่วยงาน เกษตรกร ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง และสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ ทันทีรวมถึงการปฏิบัติงานในเชิงรุก โดยการเข้าสำรวจพื้นที่เฝ้าระวัง อย่างต่อเนื่อง
เวลาต่อมา นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายไชยงค์ จงอาสาชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4และคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกล-เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อนึ่งสำนักงานชลประทานที่ 4 มีแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2562/2563ในพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำยมในปีนี้ มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อยจึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างจำกัดและให้เป็นไปตามแผนการจัดสรรน้ำที่วางไว้ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ เป็นสำคัญซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 1460 หรือ 0 55710 047-8 หรือสามารถเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง ณศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง สำนักงานชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน หรือโครงการชลประทานในพื้นที่ใกล้บ้านท่านทั้งนี้ ขอให้ประชาชนวางใจว่ากรมชลประทานจะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มที่และขอให้ติดตามข่าวสารมาตรการต่างๆจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน.

สุเทพอินทจันทร์///สมาคมนักข่าวส่วนกลางและท้องถิ่นกำแพงเพชร รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.