Header Ads

จ.อุทัยธานี!! ฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าและจัดการเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าทุ่งแฝก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อ.ลานสักเมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 22 ม.ค.63 โดยมีนายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรน้ำและธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่า พร้อมนายธนิศร์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นายธนิต หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) นายธานี วงศ์นาค หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ดร.จักกฤช สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอลานสัก เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตห้วยขาแข้ง พร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชนได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้


นายธนิศน์ วงศ์ปิยะสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ฝึกซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าและจัดการเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักการและเหตุผลผืนป่าตะวันตกครอบคลุมพื้นที่อนุรักษ์ 18 แห่ง ประกอบด้วย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 7 แห่ง และอุทยานแห่งชาติ 11แห่ง มีเนื้อที่รวม 12.3 ล้านไร่ หรือประมาณ 19,680 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าตะวันตก เป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีพื้นที่ต่อเนื่องกัน โดยมีพื้นที่รวม 4 ล้านไร่ หรือประมาณ 6,427 ตารางกิโลเมตร เป็นที่รวบรวมไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพความงดงาม และความสมบูรณ์ของระบบชีวาลัย ด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นทั้งทางชีวภาพและกายภาพของ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง -ทุ่งใหญ่นเรศวร โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO)จึงได้ประกาศให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง - ทุ่งใหญ่นเรศวร เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (Natural WorldHeritage) เมื่อปี พ.ศ. 2534 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำดับที่ 5 ของประเทศไทย ประกาศครั้งแรก เมื่อ 26 สิงหาคม 2515 และประกาศเพิ่มเติมอีก 2ครั้งในปี 2529 และ 2535  ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดตาก มีแนวเขตติดกับ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก ส่วนกิจกรรมในการจัดเชื้อเพลิงเหล่านี้จะมีผลโดยตรงทำให้พฤติกรรมของไฟป่าเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ง่ายต่อการควบคุมมากขึ้น เช่นอัตราการลุกลามช้าลงและไม่ต่อเนื่อง ความรุนแรงของไฟลดลง ความสูงเปลวไฟลดลง การติดไฟของเชื้อเพลิงยากขึ้น แนวความคิดรวบยอดของการจัดการเชื้อเพลิง คือการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง การลดปริมาณเชื้อเพลิง การเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิง การแยกเชื้อเพลิง ส่วนบรรยากาศภายในงานได้มีการซ้อมแผนระดมพลดับไฟป่าตามสถานการณ์และจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่ที่กำหนด และร่วมมอบเกียรติบัตร แก่หน่วยงานและองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว


//////////สำเนา ทองศรี ภาพ/ข่าว 0613710441
ขับเคลื่อนโดย Blogger.