Header Ads

พะเยา...องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียน รปค.24จ.พะเยา


       
             วันที่ 30 มกราคม 2563 พลเรือเอก  พงษ์เทพ  หนูเทพ  องคมนตรี  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  เดินทางไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และเยี่ยม ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
              ในการนี้องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นประธานมอบ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์พระราชทาน แก่นักเรียน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24

              โดยนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา  , นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงผู้บริหาร และคณะครู นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 24 จังหวัดพะเยา ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

               โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา  จัดตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536 เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือเยาวชนในครอบครัวที่มีฐานะยากไร้ทางเศรษฐกิจ  และสังคมที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  โดยปัจจุบันทางโรงเรียนได้จัดการศึกษาในลักษณะโรงเรียนสหศึกษาประเภทอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 นี้โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,040 คน  มีข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ครูอัตราจ้าง  ลูกจ้างประจำ  และลูกจ้างชั่วคราวรวมทั้งสิ้น 99 คน


                ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  และตามกรอบแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ อาทิ เร่งปฏิรูปการเรียนการสอน ยึดหลักคุณธรรมนำความรู้สร้างความตระหนัก และเห็นคุณค่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสมานฉันท์สร้างวิถีประชาธิปไตย พัฒนาโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการจัดการเรียน ที่เชื่อมโยงกับความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและชุมชน  นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมทุกระดับชั้น ในรายวิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารทุกระดับชั้นปี

                ในส่วนของการส่งเสริมวิชาชีพ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ทั้งด้านเกษตรอุตสาหกรรม และหัตถกรรม โดยได้รับการสนับสนุนเงิน ตามลักษณะโครงการประกอบด้วย เงินทุนพระราชทาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ จำนวน 5 โครงการ , เงินทุนดำเนินงานจากโครงการเรียนรู้ด้วยการทำงาน , โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่คอมพิวเตอร์จำนวน 25 เครื่อง โทรทัศน์จำนวน 30 เครื่อง ชุดดีแอลทีวีสำหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม , DL TV TELETRAINING  ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 9 ชุด และวัสดุในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต

              โดยผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ส่งผลให้นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น และนักเรียนได้รับรางวัล แข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 90 เหรียญทองระดับประเทศจำนวน 11 เหรียญทอง

ภาพ/ข่าวโดย... สปชส./พรรณณีย์  มูลเทศ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.