Header Ads

หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตราด คัดเลือกเกษตรกรแปลงตัวอย่างเพื่อสร้างเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลละ 1 รายวันที่ 29 ม.ค. 2563 นายสมภพ อินทรพักตร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับจังหวัด / อำเภอ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจังหวัดตราด โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมบานชื่น ศาลากลางจังหวัดตราด


ทั้งนี้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2563 – 2565 ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงได้เห็นควรดำเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้อยู่ภายใต้ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับจังหวัด จัดกลุ่มเกษตรกรเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดตามรูปแบบที่ได้ปฏิบัติจริง ซึ่งการดำเนินโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดตราด หรือโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดตราด ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2562 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 1,417 ราย อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันคัดเลือกเกษตรกรแปลงตัวอย่างเพื่อสร้างเป็นจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลละ 1 แห่ง และส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่า และพัฒนาด้านการตลาด ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวสามารถมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดรายจ่ายได้ครัวเรือน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.