Header Ads

จังหวัดตราด ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตราด) รุ่นที่ 1                   วันที่ 27 ม.ค. 2563 ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการบำบัด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด(ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตราด) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ที่จังหวัดตราด โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีผู้ที่ผ่านกระบวนการบำบัดผู้จากโครงการนี้รวม 36 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ที่ ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดตราด กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราดที่ 1 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด
                      สำหรับการจัดโครงการที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัด การหยุดคิด เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ การเพิ่มความสามารถของบุคคล ในการควบคุมและจัดอารมณ์ การเพิ่มความรู้สึกนับถือตัวเอง ตลอดจนการปลูกฝังด้านศีลธรรม ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย และการเตรียมพร้อมก่อนกลับเข้าสู่สังคม ซึ่งผู้เข้ารับการบำบัด มีความตั้งใจฝึกอบรม สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรการฝึกอบรม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
                 ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการบำบัดรุ่นที่ 1 พร้อมทั้งกล่าวว่า เท่าที่สังเกตผู้เข้ารับการบำบัด หลายคนมีหน้าตาสดใส ร่างการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามหวังว่า ผู้ผ่านการบำบัดในรุ่นนี้ จะไม่พบกันอีก เพราะหากหวนหลับไปเสพยาติดอีก พร้อมทั้งขออวยพรให้ผู้ผ่านการบำบัดโชคดี กลับสู่ครอบครัวอย่างอบอุ่นต่อไป


ข่าวโดย นิมิตร คชพร ทีมข่าว จ.ตราด รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.