Header Ads

นครสวรรค์ - มูลนิธิ​ SET​ มอบทุนการศึกษา​ให้​ นศ.ราชภัฏ​นครสวรรค์​ ภาคเรียน​ที่​ 2/2562 รวมกว่า​ 1.7 ล้านบาท

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) หรือ มูลนิธิ SET ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และอาจารย์แวววัน ชมพูนุช ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษากล่าวรายงาน โดยก่อนการมอบทุน ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์ไว้อาลัยให้แก่ Dr.Peter S. Robinson ผู้ก่อตั้งมูลนิธิและผู้อำนวยการมูลนิธิ SET ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 โดย ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน เหรัญญิกมูลนิธิ SET และมีตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับทุนมูลนิธิ SET กล่าวแสดงความอาลัยมูลนิธิ SET ก่อตั้งขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลาง - ดี มีความประพฤติดีแต่ยากจน ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น โดยทุนการศึกษามูลนิธิ SET เป็นทุนให้เปล่าและให้การสนับสนุนแก่ผู้ได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และทุนสงเคราะห์ (มูลนิธิ SET) ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง โดยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นี้ นับเป็นครั้งที่ 30 ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ ในด้านการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และในภาคเรียนนี้ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิ SET จำนวน 148 คน โดยจะได้รับทุนการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2562 จำนวน 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท และมีนักศึกษาที่ได้รับทุนสงเคราะห์จำนวน 50 คน ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730,000 บาท

!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.