Header Ads

โครงการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์   นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ (KM) การพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ศาสดาจารย์  ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาราชการแทนอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีปรัชญาสำคัญในการเป็นสถาบันชั้นนำ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพันธกิจสำคัญนอกเหนือจากการจัดการศึกษาและยังมีพันธกิจในด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและส่งเสริมสืบสานโครงการพระราชดำริ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติพันธกิจได้สอดคล้องแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมทั้งให้สมกับที่มีชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งมีนัยว่า เป็นมหาวิทยาลัยของพระราชา โดยการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาพืชสมุนไพรครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พืชสมุนไพรเพื่อสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี และการเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้จากพืชสมุนไพร และเป็นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพืชสมุนไพรด้านการแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน และเภสัชกรรม เพื่อร่วมปลูกผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานสากล และเพื่อสร้างศูนย์ดูแลผู้ป่วยด้วยพืชสมุนไพร โดยการส่งเสริมในการปลูกพืชสมุนไพรในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.