Header Ads

รมช.สาธิต ส่งเสริมคุณภาพชีวิตวัยทำงานในสถานประกอบการต้นแบบพื้นที่ EEC
 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ บูรณาการภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ

 เมื่อเวลา 14.00 น.วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) ที่บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานในสถานประกอบการของ EEC (EEC Health Fair) และลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงาน โดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการเขตสุภาพ 6 นายแพทย์อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 6 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สวัสดิการและคุ้มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ผู้แทนสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด, อมตะซิตี้, เวลโกร์ ผู้แทนศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขตที่ 2 และเขต 10 สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมลงนามฯ

 ดร.สาธิต กล่าวว่า รัฐบาลได้พัฒนาโครงการพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้เกิดการย้ายถิ่นฐานและความเป็นเมืองมากขึ้น การใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป มีความเร่งรีบโดยเฉพาะประชากรวัยทำงาน จากการสำรวจข้อมูลวัยทำงานในสถานประกอบการเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า ภาวะอ้วนของคนวัยทำงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และพบผู้ป่วยรายใหม่ทั้งเบาหวานและความดันโลหิตสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของสถานประกอบการ เนื่องจากคนวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ

 ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อดูแลสุขภาพของคนวัยทำงานในสถานประกอบการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ให้เป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน เริ่มต้นจากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ โดยใช้ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ”ส่งเสริมสนับสนุนให้วัยทำงานมีสุขภาพดี
มีความสุข อายุยืนยาว

 ทั้งนี้ ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดีสุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ชุดที่ 6 พิชิต ออฟฟิศ ซินโดรม ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใส ไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ และชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีสมดุลชีวิต
วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.