Header Ads

"เมืองปากน้ำโพ" เปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  วันนี้ ( 30 พฤศจิกายน 2562)  เวลา 05.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าอุทยานสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิตเกษมณ์  นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเดิน – วิ่ง จำนวน  2,016 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ประเภท Fun Run จำนวน  1,594  คน , ประเภท Mini Marathon จำนวน 306 คน และประเภท Half Marathon จำนวน 116  คน
“โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครสวรรค์” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และนำเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจน ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

!!!!!ต้อย รอบรั้วภูธร 0619525644 !!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.