Header Ads

ชุมพร ธนารักษ์ชุมพรจัดโครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ


วันนี้(21 ธ.ค. 62) นายธำรงค์ ทองตัน  ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดโครงการ “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ”ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ.199 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยเป็นการให้ประชาชนเข้าใช้พื้นที่ราชพัสดุ ในการเปิดเป็นตลาดจำหน่ายสินค้าของชุมชน


นายถกล ย่องหิ้น ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร เปิดเผยว่า  ตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ฐานราก โดยบูรณาการการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้เป็นรูปธรรม ตามแนวทางกลยุทธ์ 3 สร้าง คือ  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน กรมธนารักษ์มีภารกิจในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุกว่า 12.5 ล้านไร่ ให้เป็นไปอย่างมประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ท่องเที่ยว อนุรักษ์ และ ศูนย์ราชการ ดังนั้น เพื่อสนองรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง โดยนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการ พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและ  มีรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อไป

 โดยในปีงบประมาณ 2563 ได้กำหนดแผนการดำเนินโครงการให้ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด และในวันนี้จะเป็นการเปิดโครงการบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ.199 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื้อที่ 1 - 0 - 00 ไร่ ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพร บริเวณที่ใช้ดำเนินโครงการเป็นลานด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรด้านนายธำรงค์ ทองตัน  ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว จะเป็นช่องทางหนึ่งในการสนับสนุนให้ประชาชนได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อันจะส่งผลให้เกิดอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ สิ่งสำคัญนอกจากพื้นที่ที่กรมธนารักษ์ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับในการดำเนินโครงการแล้ว ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และก่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อไป

ข่าวโดย ภุชงค์ ทองมี(นะ ชุมพร)รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.