Header Ads

อุทัยธานี - ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 *** จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อ 11 ธ.ค. 2562 ณ ห้องรับรองอู่ไทย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด้านน้ำอุปโภค – บริโภค ปี 2563 ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายชำนาญ แตงจุด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


ทั้งนี้ จังหวัดอุทัยธานี ได้ให้ความสำคัญกับการแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ต้องการน้ำอุปโภค บริโภค เป็นลำดับแรก ซึ่งระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีการแจกจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค โดยใช้รถบรรทุกน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกว่า 100 คัน บรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่แล้วร่วม 1 ล้านลิตร นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เป็นลำดับรองลงมาโดยได้มีการดูแลช่วยเหลือด้านการเกษตรตามที่จังหวัดอุทัยธานี ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง ในพื้นที่ 8 อำเภอ 53 ตำบล 438 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 642 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าว พืชไร่ และพืชสวน ได้รับความเสียหายกว่า 1 แสน 2 พันไร่ ขณะที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5,103 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไป...

// พิราบข่าว/ TV 13 สยามไทย/ อุทัยธานี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.