Header Ads

อุทัยธานี - พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อ 16 ธ.ค. 2562 ณ อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน


กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น  สำหรับมอบให้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกครัวเรือน ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับจังหวัดอุทัยธานี ได้จัดพิธีเพื่อให้การส่งมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ไปยังครัวเรือนและหน่วยงานต่างๆ โดยแบ่งเป็นส่วนราชการระดับจังหวัด จำนวน 250 แผ่น , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 64 แผ่น ,  ครัวเรือน จำนวน 122,369 แผ่น , โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แผ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 155 แผ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 122,843 แผ่น  โดยพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

พิราบข่าว/TV 13 SaimThai
ขับเคลื่อนโดย Blogger.