Header Ads

กรุงเทพมหานคร –สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนการบูรณาการนำเกษตรกรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ศูนย์ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเทพราช ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร นำเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2562 โดยมีนายพูลลาภ  อุไรงาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราเปิดโครงการ มีเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ,จังหวัดชลบุรี ,กรุงเทพมหานคร ,พิจิตร และเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

* วัตถุประสงค์โครงการฯ เพื่อขยายผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และมีศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า  อีกทั้งเพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรม  และรูปแบบในการดำเนินชีวิต  การประกอบอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชนเกษตรกร  ด้วยการเน้นการพึ่งตนเองให้เหมาะสมกับภูมินิเวศและภูมิปัญญาในแต่ละชุมชนตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการรวมกลุ่มให้มีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการผลิต การแปรรูป การตลาด รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นฐานกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ที่สำคัญในการพัฒนาตามแผนการดำเนินงาน


** สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เห็นความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกร โดยสนับสนุนให้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา และส่งต่อให้กับลูกหลานต่อไป

*** ข้อมูลภาพข่าวโดย : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.